Ogólne warunki serwisu dla urządzeń wynajmowanych.

 

Wynajmujący zapewnia sprawne działanie urządzenia będącego przedmiotem najmu, a produkowanego przez firmę Bianchi Vending Group S.p.A. z siedzibą: Corso Africa 9, 24040 Zingonia di Verdellino (BG), Włochy, zwanego dalej „Automatem” zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisywanymi w instrukcji obsługi. Zapisy niniejszego dokumentu dotyczące serwisu wykonywane są przez autoryzowany serwis AG FOODS Sp. z o.o. wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i obejmują części Automatu, które są wadliwe lub obarczone defektami produkcyjnymi, w okresie do 12 miesięcy od daty podpisania umowy najmu tego urządzenia. Prawo do objęcia serwisem urządzeń przysługuje wyłącznie Najemcy, pod warunkiem zwrotu do Wynajmującego podpisanego przez siebie protokołu przekazania.

W zakres niniejszego serwisu nie wchodzą okresowe konserwacje i przeglądy automatu lub jego części, a w szczególności czyszczenie, regulacje, sprawdzanie działania, korekta błędów obsługi i programowania parametrów użytkownika oraz inne czynności, do których wykonania powołany jest użytkownik. Równocześnie nie obejmuje on naturalnego zużycia elementów automatu oraz innych części posiadających określony czas działania, elementów gumowych i plastykowych mających styczność z wodą.

 

Niniejszym serwisem nie są objęte części automatu z uszkodzeniami mechanicznymi i elektrycznymi nie powstałymi z winy producenta, a w szczególności:

1. uszkodzeniami powstałymi podczas transportu i przeładunku;
2. części automatu z uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwym użytkowaniem, podłączeniem i montażem lub użytkowaniem automatu bądź jego części niezgodnie z instrukcją obsługi albo przepisami i zasadami bezpieczeństwa;
3. części automatu uszkodzone na skutek: pożaru, powodzi, uderzenia pioruna, czy też innych klęsk żywiołowych, aktów wandalizmu, wojny czy niepokojów społecznych, zalania cieczą, wibracji lub wstrząsów, przepięć w sieci elektrycznej, podłączenia do sieci elektrycznej w sposób niezgodny z instrukcją obsługi;
4. części automatu, w których osoby inne niż autoryzowany serwis AG FOODS Sp. z o.o. dokonały przeróbek, zmian technicznych automatu;
5. części automatu, którego numery seryjne w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano lub zatarto;
6. wymiany elementów świetlnych;
7. czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt;
8. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych, korozji lub spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych niezależnych od dostawcy urządzeń;
9. uszkodzeń wynikłych bezpośrednio z działania czynników atmosferycznych takich jak deszcz albo nadmierna wilgotność, nadmierne zakurzenie, wysoka temperatura lub nadmierne nasłonecznienie, oraz inne czynniki.

 

Warunkiem skorzystania przez Najemcę z uprawnień wynikających z niniejszego dokumentu jest bieżące i terminowe uregulowanie należności czynszowych oraz przedstawienie w chwili zwracania się o usługę naprawy łącznie:

a. poprawnie wypełniony niniejszy dokument o nr seryjny, model automatu, datę rozpoczęcia najmu,
b. podpisany przez obie strony Protokół przekazania urządzenia, umożliwiający rejestrację użytkowania przez Najemcę urządzenia u producenta, a tym samym otwarcie procedury serwisowej
c. wadliwej części automatu,
d. prawidłowe wypełnienie przez osobę uprawnioną ze strony Najemcy i dostarczenie do serwisu formularza „first installation form – warranty activation”,
e. prawidłowe wypełnienie przez osobę uprawnioną ze strony Najemcy formularza „warranty claim”.

 

Wynajmujący zapewnia bezpłatne części Automatu, zgodnie z warunkami podanymi w niniejszym dokumencie, w okresie do 12 miesięcy od daty podpisania umowy najmu tego urządzenia. W przypadku
awarii automatu lub jego części, Najemcy nie przysługuje prawo do zwrotu utraconych zysków.

Najemca dostarczając część do Serwisu, a w szczególności przesyłając ją przez osoby trzecie, zobowiązany jest zapewnić jej odpowiednie i bezpieczne opakowanie. Wszelkiego rodzaju zniszczenia lub uszkodzenia części Automatu wynikające z jej niewłaściwego opakowania obciążają wyłącznie Najemcę.

Dostarczona do Serwisu część musi być czysta, w przeciwnym wypadku czynności podjęte przez Serwis w celu usunięcia tego stanu rzeczy nie wchodzą w zakres usługi gwarancyjnej i jako takie noszą charakter czynności odpłatnych. Serwis może uzależnić wypełnienie obowiązków wynikających z niniejszych warunków, od podjęcia w/w czynności.

Części Automatu wadliwe bądź obarczone defektami produkcyjnymi będą zamienione na część wolną od wad w terminie 14 dni, poprzez dostarczenie jej do Najemcy. Termin dostarczenia części wolnej od wad może zostać przedłużony do 30 dni w przypadku konieczności sprowadzenia z zagranicy części niezbędnych do wykonania tej zamiany Bieg terminu rozpoczyna się pierwszego dnia roboczego następującego po otrzymaniu wadliwej części Automatu przez Serwis.

Serwis dokonuje zamiany wadliwej bądź obarczonej defektami produkcyjnymi części produktu pod warunkiem dostarczenia jej przez Najemcę do Serwisu. Dostawa uszkodzonej części lub całego automatu do Serwisu następuje na koszt Najemcy. W przypadku dostarczenia do Serwisu wadliwej części wraz z całym automatem, wymiana wadliwej części (usługa demontażu części wadliwej i montaż części nowej) następuje przez Serwis nieodpłatnie. W przypadku przesłania do Serwisu jedynie wadliwej części, Serwis przesyła Najemcy część nową wolną od wad, zaś jej montaż (usługa demontażu części wadliwej i montaż części nowej) następuje przez Najemcę we własnym zakresie – na jego koszt i ryzyko. W przypadku wyraźnej pisemnej lub e-mailowej woli Najemcy, Serwis dokonuje odpłatnej wymiany części wadliwej (usługa demontażu części wadliwej i montaż części nowej) w miejscu położenia automatu na terenie RP, po potwierdzeniu przez Najemcę ceny za usługę oraz dojazd.

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z niniejszych ustaleń, jeżeli wymagana zamiana wadliwej części zamiennej nie może być wykonana, z powodu restrykcji importowo/eksportowych, bądź też w przypadku zaistnienia sytuacji uznanej przez prawo, jako działanie siły wyższej. Wszystkie wadliwe części Produktu, których zamiany dokonano w ramach niniejszych warunków stają się własnością Serwisu.

Wynajmujący nie odpowiada wobec Najemcy za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie części Automatu wynikłe z innych przyczyn niż wady tkwiące w Automacie, oraz nie będzie odpowiadać za inne szkody spowodowane wadami Automatu lub jego części.