Informacja o dofiansowaniu


Nazwa Pr
ojektu: „Dotacja na kapitał obrotowy dla AG FOODS Sp. z o.o.”.

Otrzymane wsparcie przeznaczone jest na utrzymania działalności gospodarczej, która na skutek wystąpienia pandemii COVID-19 odnotowała spadek obrotów.
Otrzymane dofinansowanie firmy zostanie przeznaczone na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu  państwa.

Całkowita wartość Projektu: 81 703,20 PLN

Kwota dofinansowania z PARP: 81 703,20 PLN

Nazwa Beneficjenta: AG Foods Sp. z o.o.